Agenda – årsmöte

NORA TEATERFÖRENINGS ÅRSMÖTE  2017

Plats: Biblioteket i Nora
Tid: Måndag 13 mars, kl 18.00

DAGORDNING

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Mötets behöriga utlysande
 • 3. Fastställande av röstlängd
 • 4. Godkännande av dagordning
 • 5. Val av ordförande för mötet
 • 6. Val av sekreterare för mötet
 • 7. Val av justerare
 • 8. Verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning
 • 9. Revisionsberättelse
 • 10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11. Fastställande av medlemsavgift för föreningar och företag
 • 12. Verksamhetsplan
 • 13. Val av ordförande i styrelsen
 • 14. Val av styrelseledamöter
 • 15. Val av två revisorer med två ersättare
 • 16. Val av valberedning
 • 17. Eventuella förslag från styrelse eller medlemmar
 • 18. Övriga frågor
 • 19. Mötets avslutande

Motioner

Motion till årsmötet kan väckas av medlem. Motion skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmöte under adress Nora TF, c/o B Perrin, Rinmansgatan 6, 713 32 Nora.